Република Србија - Управа за заједничке послове републичких органа
Skip Navigation Links
Извештаји    

Преглед података о изабраном пропису
Гласило: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Број / година издања: 29/78
Врста прописа: ЗАКОН
Назив правног прописа: ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА.   Директан линк
Напомена правног прописа: МОДИФИКАЦИЈА 45/89 ОДНОСИ СЕ НА ОДЛУКУ УСТАВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ОДРЕДБА ЧЛАНА 24. ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА, СЛ.Л.СФРЈ 29/78, ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ.

Датум објављивања: Датум важења: Датум почетка примене: Датум ступања на снагу:
26.05.1978. 01.10.1978. 01.10.1978.

Датум укидања:
МБР прописа који га укида:

Доносилац: СКУПШТИНА
Територијална јединица: СФРЈ
Област примене: ОБАВЕЗНИ И УГОВОРНИ ОДНОСИ У ПРОМЕТУ РОБЕ. УЗАНСЕ.
Правни основ:
Модификација: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. ... , 31/93
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. ... , 57/89
ДЕЛИМИЧНО УКИДАЊЕ: ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ ОДРЕДБА ЧЛАНА 24. ЗАКОН... , 45/89
ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА: ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ОДРЕДБА ЧЛАНА 24. ЗАКОНА О... , 02/89
ИЗМЕНЕ: ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА.... , 39/85
Модификује: ДЕЛИМИЧНО УКИДАЊЕ: ОПШТЕ УЗАНСЕ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ. ... , 15/54
Укида:
Пропис је правни основ за: ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА ЗА ИЗВРШЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ....
ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА....
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАКУПНИНИ ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ...

Слика документа из службеног гласила:

Преузмите све слике правног прописа у .ZIP формату

22.03.2019. 09:52